Kosten

Bij ons kantoor is het gebruikelijk dat allereerst zal worden bekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp (de zogeheten advocaat van onvermogen/op toevoeging procederen).

Hiervoor wordt een aanvraag gedaan bij de Raad voor Rechtsbijstand te Leeuwarden op basis van uw fiscale inkomen, dat door de Raad wordt opgevraagd bij de Belastingdienst. Als peiljaar wordt dan het belastingjaar gehanteerd dat twee jaar voor de aanvraag ligt. (zie ook: www.rvr.org)

Naar gelang de hoogte van uw fiscale inkomen zal de Raad voor Rechtsbijstand u dan al of niet een eigen bijdrage opleggen die u dan aan ons kantoor dient te betalen. Indien er in het kader van de procedure nog uittreksels aangevraagd dienen te worden en griffiegelden aan een gerechtelijke instantie (griffiegelden) betaald moeten worden zullen wij u deze kosten in rekening moeten brengen.

De Raad hanteert, voor het opleggen van de eigen bijdragen, de inkomens- en vermogensgrenzen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. De huidige inkomens- en vermogensgrenzen zijn te vinden op deze website.

Voor clienten die een sociale uitkering hebben kan een (door u zelf aan te vragen) bijzondere bijstand voor de door de Raad voor Rechtsbijstand opgelegde eigen bijstand aangevraagd worden bij de Sociale Dienst van de gemeente waar u woonachtig bent, zodat u niet zelf deze eigen bijdrage hoeft te betalen.

Indien blijkt dat u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, doordat uw besteedbaar inkomen de bij wet vastgestelde grenzen overschrijdt, dan wel doordat uw vermogen de bij wet vastgestelde grenzen overschrijdt, dan zullen wij genoodzaakt zijn het bij ons geldende uurtarief bij u in rekening te brengen. Dit uurtarief wordt bij het intake-gesprek vastgesteld. Tevens zullen wij u naast het uurtarief kantoorkosten ad 8% (van het honorarium) voor onder andere telefoon-, kopieer- en portokosten in rekening brengen. Hierover wordt u dan 21% BTW berekend.

Verder zullen de kosten voor de procedure bij de gerechtelijke instantie (griffiegelden) in rekening worden gebracht en kosten voor het inschakelen van deurwaarders en kosten voor het opvragen van bepaalde akten (zoals huwelijksakten, geboorteakten en uittreksels uit de Gemeentelijke Basis Administratie).